Regulamin Webinaru

 1. Postanowienia Ogólne

  Warunkiem rozpoczęcia korzystania z webinaru i moderowanego czatu udostępnionego za pośrednictwem serwisu www.rzsporozmawiajmy.pl jest zapoznanie się i akceptacja treści niniejszego regulaminu przez użytkowników przed rozpoczęciem korzystania z niego.

  Usługodawcą serwisu rzsporozmawiajmy.pl jest Roche Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie pod adresem:
  ul. Domaniewska 28, 02-672, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, pod numerem KRS 0000118292,
  o kapitale zakładowym: 25.000.000 złotych, NIP 522-001-44-61, r Obsługę techniczną serwisu zapewnia, Compass Public Relations s.c. z siedzibą w Warszawie przy ul. Chłodnej 64/405 NIP 525-258-22-05 mail:biuro@compasspr.pl, rzsporozmawiajmy@compasspr.pl

 2. Definicje:

  Pojęcia używane w niniejszym regulaminie mają następujące znaczenie:

  Serwis – strona internetowahttp://www.rzsporozmawiajmy.pl , za pośrednictwem której Usługodawca świadczy Usługi.

  Usługa – usługi dostępne w Serwisie, świadczone drogą elektroniczną w oparciu o niniejszy regulamin polegające na przekazie danych na indywidualne żądanie Użytkownika wymienione w punkcie 2 regulaminu.

  Usługodawca – Roche Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Domaniewskiej 28. , KRS 118292,
  NIP 522-00-14-461

  Użytkownik – osoba, która korzysta z Usługi.

  Administrator serwisu - Compass Public Relations s.c. z siedzibą w Warszawie przy ul. Chłodnej 64/405
  NIP 525-258-22-05 mail:biuro@compasspr.pl, rzsporozmawiajmy@compasspr.pl

  Moderator webinaru - Compass Public Relations s.c. z siedzibą w Warszawie przy ul. Chłodnej 64/405
  NIP 525-258-22-05 mail:biuro@compasspr.pl, rzsporozmawiajmy@compasspr.pl

  Webinar  – transmisja online, połączenie na żywo z ekspertem reumatologiem i ekspertem ds. dietetyki, którzy przeprowadzą wykład poświęcony roli stylu życia i diety w reumatoidalnym zapaleniu stawów z możliwością zadawania pytań poprzez moderowany czat. Czas na odpowiedzi jest przewidziany po wystąpieniu prelegentów.

  Moderowany czat – czat w którym pytania do ekspertów przesyłane są do moderatora w celu akceptacji. Moderator zastrzega sobie prawo wyboru pytań, które pojawią się na czacie i skierowane będą do ekspertów i publikacji jedynie wybranych pytań.

 3. Zasady korzystania z Usługi
  1. Usługi świadczone są w Serwisie nieodpłatnie. Kosztem związanym z korzystaniem z tej Usługi jest koszt, jaki ponosi Użytkownik w celu połączenia się z serwerem, na którym umieszczony jest Serwis. Wysokość kosztu uzależniona jest od czasu trwania połączenia i taryfy stosowanej przez dostawcę usługi dostępu do internetu,
   z której korzysta Użytkownik.
  2. Korzystanie z Usług w Serwisie jest dobrowolne.
  3. Usługa dostępna w Serwisie – Webinar
  4. Zasady korzystania z Usługi Webinar

   W celu skorzystania z Usługi należy wejść na podstronę  http://www.rzsporozmawiajmy.pl/webinar  a następnie dodać się do webinara.

   Wysłanie pytania przez Użytkownika stanowi rozpoczęcie korzystania przez niego z Usługi za jego zgodą (przed upływem terminu do odstąpienia od umowy).

   Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za brak publikacji zadanego pytania.

   Usługodawca zastrzega sobie prawo nie udzielenia odpowiedzi na pytanie o treści niezwiązanej z zagadnieniem Webinaru. Zapytanie nie powinno zawierać treści godzących w dobra osobiste osób trzecich ani zawierać ich danych osobowych.

   Po przesłaniu zapytania za pomocą Serwisu Moderator przekaże treść wybranych pytań do ekspertów będących: reumatologiem i dietetykiem klinicznym. Eksperci udzielą odpowiedzi na wybrane pytania w trakcie trwania Webinaru.

  5. Usługodawca nie przechowuje danych identyfikujących Użytkownika po zakończeniu wykonywania Usługi.
  6. Eksperci udzielą odpowiedzi zgodnie ze swoją najlepszą aktualną wiedzą. Usługodawca nie gwarantuje udzielenia odpowiedzi na wszystkie pytania.
  7. Odpowiedź na pytanie skierowane do Użytkownika jest przeznaczona wyłącznie dla niego i nie może być traktowana jako porada lekarska lub informacja skierowana do innych osób.
  8. Inne zasady korzystania z Usług
   1. Rozpoczęcie korzystania z Usług następuje z chwilą zainicjowania przez Użytkownika pierwszej czynności
    w Usłudze.
   2. Usługa oferowane w Serwisie jest dostępna dla Użytkowników jedynie 16.10.2018 w godzinach 19:00-20:00
   3. Umowa na korzystanie z Usługi jest zawierana z Użytkownikiem na czas niezbędny do jej wykonania.
   4. Użytkownik będący konsumentem ma prawo odstąpić od umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną
    w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, chyba że nastąpiło rozpoczęcie korzystania z Usługi przed upływem tego terminu za zgodą Użytkownika.
   5. Usługa dostępna w Serwisie skierowane jest do osób powyżej 18 roku życia. Osoby niepełnoletnie powinny korzystać z Usługi za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych.
   6. Użytkownikowi korzystającemu z Usługi nie wolno:
    • wykorzystywać Usługi do prowadzenia działalności gospodarczej, w szczególności sprzecznej z przepisami prawa lub dobrymi obyczajami
    • zakłócać funkcjonowania Serwisu
    • zamieszczać w Serwisie treści sprzecznych z przepisami prawa lub dobrymi obyczajami, naruszających prywatność, dobra osobiste lub prawa własności intelektualnej jakichkolwiek podmiotów
    • zamieszczać w Serwisie treści powszechnie uznawanych za obraźliwe, wulgarne, nieprzyzwoite, gorszące lub w inny sposób kontrowersyjne
    • zamieszczać w Serwisie treści zawierające pornografie lub treści obsceniczne
    • zamieszczać w Serwisie treści o charakterze groźby lub inwektywy o wymowie zastraszającej lub propagującej nienawiść
    • zamieszczać w Serwisie treści stanowiące przestępstwo lub wykroczenie lub zachęcające do popełnienia przestępstwa lub wykroczenia
    • zamieszczać w Serwisie poglądów, które mogą zostać uznane za dyskryminacje jakichkolwiek osób.
  9. Uprzejmie informujemy, że strona internetowarzsporozmawiajmy.pl nie służy do zgłaszania zdarzeń niepożądanych ani innych informacji dotyczących bezpieczeństwa farmakoterapii.

   Prosimy o przesłanie takich informacji do podmiotu odpowiedzialnego za produkt leczniczy lub do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

   Jeśli informacja dotyczy produktu leczniczego firmy Roche, prosimy o przekazanie jej poprzez formularz zgłoszenia działania niepożądanego na stronie internetowej www.roche.pl.

   Administrator Serwisu w imieniu firmy Roche może kontaktować się z osobą, która pozostawiła informację
   o bezpieczeństwie farmakoterapii na stronie internetowejwww.rzsporozmawiajmy.pl w celu pozyskania dodatkowych informacji dotyczących zgłoszenia.

   Pozostawione na stronie internetowejwww.rzsporozmawiajmy.pl wiadomości, w tym pytania do eksperta zawierające informacje dotyczące działań niepożądanych, będą przekazywane do odpowiednich podmiotów odpowiedzialnych
   za produkty lecznicze.

  10. Żadna z informacji zamieszczonych w Serwisie lub uzyskana w wyniku korzystania z Usług nie może być traktowana przez Użytkownika jako sugestia że:
   1. Użytkownik może uniknąć porady lekarskiej lub zabiegu
   2. Użytkownik powinien zaprzestać/kontynuować lub rozpocząć przyjmowanie leku
 4. Warunki techniczne korzystania z Serwisu
  1. W celu prawidłowego i pełnego korzystania z Usług, Użytkownicy powinni dysponować:
   1. Urządzeniem posiadającym dostęp do sieci internet
   2. Przeglądarką Internet Explorer 8.0, Firefox 3.6, Chrome 6, Safari 5, Opera X lub nowszymi wersjami tych przeglądarek lub oprogramowanie o podobnych parametrach
   3. Włączona obsługa języka Javascript
  2. Transmisja będzie widoczna na komputerze i na urządzeniach mobilnych
  3. Dla lepszego odbioru zalecamy, by słuchać transmisji przez słuchawki
  4. Spełnienie wskazanych wymagań technicznych jest niezbędne do prawidłowego korzystania z Usług. W przypadku problemów z odbiorem, przerw w transmisji należy sprawdzić jakość swojego połączenia internetowego
  5. Usługa dostępna będzie jedynie 16.10.2018 r. w godzinach 19:00-20:00. W przypadku odwiedzenia podstrony  www.rzsporozmawiajmy.pl/webinar  wcześniej Usługa nie będzie dostępna.
  6. Szczególne zagrożenia związane z korzystaniem z Serwisu
   1. Usługodawca stosuje następujące środki zabezpieczające przed szczególnymi zagrożeniami związanymi z korzystaniem z Serwisu:
    • Stosowane jest oprogramowanie chroniące przed programami typu malware, spyware
   2. Korzystanie z Serwisu może skutkować narażeniem phishing, w związku z czym Użytkownik powinien zachować ostrożność danych. Usługodawca nigdy nie prosi o podanie danych uwierzytelniania za pomocą poczty elektronicznej.
   3. Niezależnie od zabezpieczeń stosowanych przez Usługodawcę w Serwisie, w związku z korzystaniem z sieci Użytkownik jest narażony na działanie niechcianego lub złośliwego oprogramowania wykonującego czynności niezamierzone przez Użytkownika takie jak: trojany, backdoory, keyloggera, rootkity, wabbity, e-robaki.
   4. Ponadto do szczególnych zagrożeń należy korzystanie przez Użytkownika z Serwisu bez zastosowania zabezpieczeń opisanych w dokumentacji przeglądarki internetowej Użytkownika. W przypadku nieprawidłowej konfiguracji zabezpieczeń przeglądarki istnieje możliwość przechwycenia danych.
 5. Reklamacje
  1. Reklamacje dotyczące Usług należy kierować na adres email Administratora Serwisu: rzsporozmawiajmy@compasspr.pl.
  2. Usługodawca dołoży wszelkich starań aby odpowiedź na reklamacje została przesłana jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji przez Administratora Serwisu. Odpowiedź na reklamację Użytkownik otrzyma od Administratora Serwisu drogą elektroniczną. W przypadku gdy Użytkownik nie dysponuje pocztą elektroniczną może skierować reklamacje na adres siedziby Administratora Serwisu (http://rzsporozmawiajmy.pl/notaprawna). W takim przypadku odpowiedź na reklamacje zostanie przesłana pocztą tradycyjną a termin 30 dniowy będzie oznaczał termin wysłania odpowiedzi.
 6. Ograniczenia odpowiedzialności
  1. Strony internetowe inne niż strona Serwisu mogą zawierać link do Serwisu. Usługodawca nie kontroluje i nie zatwierdza zawartości takich stron ani nie ponosi odpowiedzialności za treści nie umieszczone.
  2. Usługodawca dokłada starań w doborze linków do stron internetowych innych podmiotów, które zamieszcza
   w Serwisie. Usługodawca nie kontroluje i nie zatwierdza zawartości takich stron ani nie ponosi odpowiedzialności za treści zawarte na takich stronach internetowych.
  3. Usługodawca nie gwarantuje bezbłędności informacji zawartych w Serwisie. Usługodawca może w każdej chwili zmienić treści zawarte w Serwisie a także zawiesić lub zaprzestać świadczenia Usług. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody i straty powstałe w wyniku działań Użytkownika związanych z pobraniem materiałów
   z Serwisu i dalszym wykorzystaniem.
  4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za decyzje podejmowane przez Użytkownika na podstawie informacji uzyskanych z Serwisu. Usługodawca nie składa gwarancji odnośnie przydatności do określonego zastosowania informacji zawartych w Serwisie lub braku naruszeń praw osób trzecich w materiałach zawartych w Serwisie.
 7. Dane osobowe
  1. W trakcie trwania Usługi ani po jej zakończeniu nie gromadzone będą dane osobowe Użytkowników
 8. Prawa autorskie
  1. Autorskie prawa majątkowe i prawa pokrewne do materiałów zawartych w Serwisie oraz samego Serwisu przysługują Usługodawcy.
  2. Z wyjątkiem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, Użytkownik ma prawo do pobierania, kopiowania
   i przekazywania udostępnionych materiałów w Serwisie wyłącznie dla własnych, prywatnych celów. Wykorzystanie części lub całości materiałów zawartych w Serwisie dla celów komercyjnych wymaga uprzedniej pisemnej zgody Usługodawcy.
  3. Z chwilą zamieszczenia jakichkolwiek materiałów chronionych prawem autorskim przez Użytkownika w Serwisie, Użytkownik udziela Usługodawcy niewyłącznej licencji na czas nieokreślony, nieodpłatnej i nieograniczonej terytorialnie oraz z prawem do sublicencjonowania do korzystania z takich materiałów na następujących polach eksploatacji:
  4. Utrwalanie dowolną techniką na dowolnych nośnikach w tym techniką cyfrową
  5. Zwielokrotnianie dowolną techniką na dowolnych nośnikach w tym techniką cyfrową
  6. Zamieszczając materiały wskazane powyżej Użytkownik deklaruje, że nie naruszają one praw osób trzecich.
  7. Wszelkie użyte w Serwisie nazwy handlowe i znaki towarowe stanowią chronioną własność Usługodawcy lub spółek z jego grupy kapitałowej. Ich wykorzystywanie w działalności komercyjnej jest zabronione bez zgody Usługodawcy a ich zamieszczenie w Serwisie nie jest jednoznaczne z udzieleniem jakiejkolwiek licencji na korzystanie z nich.
  8. Właścicielem majątkowych praw autorskich do strony internetowejrzsporozmawiajmy.pl jest:
   Roche Polska Sp. z o.o.
   ul. Domaniewska 28
   02-672 Warszawa
   tel.: +48 22 345 18 88
   fax.: +48 22 345 18 74
   e-mail: pl.kontakt@roche.com
   KRS: 0000118292
   NIP: 522-001-44-61
   Kapitał zakładowy: 25.000.000 zł
 9. Postanowienia końcowe
  1. Wszelkie zmiany regulaminu będą podawane do wiadomości Użytkowników przez zamieszczenie informacji o zmianie i wskazanie co najmniej 14 dniowego terminu po upływie którego zmiany wejdą w życie. Do Usług, których świadczenie rozpoczyna się po dniu wejścia w życie zmienionego regulaminu stosuje się zmieniony regulamin.
  2. Niniejszy Serwis podlega prawu polskiemu.